"ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    17 ก.ค. 2566

.
 "ระลึกถึงแต่สิ่งที่ดีงาม"

" .. การคิดถึงสิ่งที่ดีงามที่เป็นความเบิกบานนั้น สำหรับพุทธศาสนิกชนแล้วถือว่า "ไม่มีสิ่งใดที่ดีงามที่จะให้ความเบิกบานได้ยิ่งกว่าพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์"

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ "เป็นสิ่งที่จะยังให้เกิดความเบิกบานได้อย่างไม่มีสิ่งใดเปรียบเสมอ" ดังนั้นเมื่อใจคิดไปถึงสิ่งที่ไม่ดีงามที่เป็นความทุกข์ความร้อน "พุทธศาสนิกชนจึงนิยมระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ" เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามเลยก็ได้

"ระลึกถึงอย่างยาว" ก็คือการสวดพระพุทธคุณ "พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยตลอด" คือสวดอิติปิโส สวดสวากขาโต สวดสุปฏิปันโน ตลอดทั้งบทนั่นเอง

"ระลึกถึงอย่างสั้น" ก็คือการระลึกว่า "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" เท่านั้น หรือจะให้สั้นเข้าไปอีก จะระลึกเพียง "พุทโธ พุทโธ" เท่านั้น "ก็จะเป็นเหตุให้เกิดความเบิกบานแช่มชื่นได้" ไม่ว่าจะกำลังเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่สักเพียงไหนก็ตาม .. "

"การบริหารจิตสำหรับผู้ใหญ่"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=18797DT014902

วิริยะ12

17 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  6412 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย