"เมื่อบุคคลไม่ฝึกตน" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    13 ธ.ค. 2565

.
 "เมื่อบุคคลไม่ฝึกตน"

" .. "เมื่อบุคคลที่ไม่ฝึกตนนะ ไม่ฝึกจิตไม่ห้ามจิตของตน ไม่ยึดเอากุศลความดีเป็นที่พึ่ง" ไปยึดเอาความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นที่พึ่ง กิเลสเหล่านี้มันก็ทำพิษ น่ะบัดนี้นะ "ดลบันดาลให้ความประพฤติทางกาย วาจา เหลวไหลไป แล้วถึงได้เบียดเบียนกันอยู่อย่างนี้"

มนุษย์โลกนี้ก็เพราะขาดวินัย "ไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้" ทั้งคฤหัสถ์ทั้งนักบวชนั้นแหละ คฤหัสถ์อย่างนี้ "สิกขาบทห้าประการนั้นนะ ล้วนแต่ห้ามไม่ให้เบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อื่นทั้งนั้นเลย"

พระองค์น่ะ "ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล ต่อสัตว์โลก แต่สัตว์โลกไม่สนองตามพระประสงค์ของพระองค์" ส่วนมากนะไม่ยอมรับปฏิบัติตาม ไม่ยอมเว้นตาม เช่นนั้นน่ะ "มันถึงได้เบียดเบียนกัน ให้เป็นทุกข์ เดือดร้อน อยู่อย่างนั้น" .. "

"ทวนกระแสจิต"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    DT014902

วิริยะ12

13 ธ.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5322 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย