ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย

 ลูกโป่ง    18 พ.ย. 2554

หลวงปู่มักจะเทศน์เรื่อง ไตรสรณคมน์หรือศีล 5 มากกว่าธรรมข้ออื่น
ซึ่งดูเผินๆ เหมือนเป็นหญ้าปากคอก
แต่ท่านว่านี่แหละคือ รากฐานของการบำเพ็ญเพียรภาวนา
ถ้าไม่มีฐานไม่มีศีลรองรับ ก็ยากจะดำเนินความเพียรได้ เพราะ

อาทิ สีลํ ปติฎฺฐา จ กลฺยาณญฺจ มาตฺกํ
ปมุขํ สพฺพธมฺมานํ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย
ศีลเป็นที่พึ่งเบื้องต้น เป็นมารดาของกัลยาณธรรมทั้งหลาย
เป็นประมุขของธรรมทั่วไป เพราะฉะนั้นความชำระศีลให้บริสุทธิ์

หลวงปู่จะเทศน์ เป็นวลีสั้นๆ ประโยคสั้นๆ แต่ก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้ง
ถ้าปฏิบัติได้ ปฏิบัติจริง ปฏิบัติถูก ปฏิบัติตรง ปฏิบัติชอบ
และพิจารณาได้ พิจารณาจริง พิจารณาถูก
พิจารณาตรง พิจารณาชอบ แน่นอน
มรรคผลนั้นคงอยู่แค่เอื้อมนั่นเอง

เทศน์ที่สั้นที่สุด วาง พิจารณาตน วางตัวเจ้าของ
จิตตะในอิทธิบาท 5
เอาใจใส่มรณานุสฺสติ ให้พิจารณาความตาย
นั่งก็ตาย นอนก็ตาย ยืนก็ตาย เดินก็ตาย

:: หลวงปู่ชอบ ฐานสโมDT0329

ลูกโป่ง

18 พ.ย. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5278 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย