"อยู่กับปัจจุบัน อย่าคำนึงถึงอดีตอนาคต" (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)

 วิริยะ12  

 "อยู่กับปัจจุบัน อย่าคำนึงถึงอดีตอนาคต"

" .."เอหิปสฺสิโก จงเรียกร้องสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรม" ก็เราจะมาดูที่ไหนเล่า ธรรมข้อนี้จะพูดให้เข้าใจกันไว้ การที่ว่า "ให้น้อมเข้ามาดูธรรม" ก็คือธรรมเหล่านี้แหละ เราฟังเพื่อว่า "เราทั้งหลายต้องการความพ้นทุกข์ ทุกข์ทั้งหลายนั้นอยู่ที่นี่ คือที่เราเอง" มิใช่อยู่ที่อื่นไกล

เหตุนั้นให้พากันน้อมเข้ามาตรงนี้ "คือที่ใจของเราเอง จงมาดูครั้งนี้ไม่ใช่ดูตรงอื่น" ข้อนี้ให้พากันเข้าใจเอาไว้ ที่เราทั้งหลายว่า "ทำบุญนั้น บุญเป็นอย่างไร" ให้พากันรู้เสียในเวลานี้ "เราอย่าเอาแต่บ่นว่าเราไม่มีโอกาส ไม่มีเวลา" เวลานี้เรามีโอกาสเต็มที่แล้ว

หน้าที่ของเรา การงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีแล้ว ที่พากันมานั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้แหละ "ไม่ต้องคำนึงถึงอดีตและอนาคต" ฟังแล้วก็กำหนดดูเดี๋ยวนี้แหละ "เรามีบุญก็มีเดี๋ยวนี้ เรามีกรรมมีกุศลก็มีเดี๋ยวนี้ เราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคต"

อนาคตคนเรานั้นจะไปอยูตรงไหนเราก็รู้ไม่ได้ อดีตนั้นล่วงมาแล้ว เราก็เลยมาแล้ว "เวลานี้เราก็ต้องดูในปัจจุบันนี้" ท่านบอกว่าอย่างนี้ .. "

"การฟังและการปฏิบัติ" หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ๓ กันยายน ๒๕๑๑
ถอดเทปโดย ม.ร.ว. ส่งศรี เกตุสิงห์    

5,486


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย