"ฐานะอ้นเลิศนั้นมีอยู่ในมนุษย์" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "ฐานะอ้นเลิศนั้นมีอยู่ในมนุษย์"

" .. "อคฺคํ ฐานํ มุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา" ฐานะอ้นเลิศนั้นมีอยู่ในมนุษย์ ฐานะอ้นเลิศนั้นเป็นทางดำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ โดยอธิบายว่า เราได้รับมรดก มาแล้วจากนโม คือบิดามารดา กล่าวคือ "ตัวของเรานี้แล อ้นได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติสูงสุด" เป็นผู้เลิศดั้งอยู่ในฐานะอ้นเลิศด้วยดี คือมีกายสมบัติ วจีสมบัติ และมโนสมบัติบริบูรณ์ จะสร้างสมเอาสมบัติภายนอกคือทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ได้ "จะสร้างสมเอาเป็นสมบัติภายใน คือมรรค ผล นิพพาน ธรรมวิเศษ" ก็ได้

พระพุทธองค์ "ทรงบัญญัติพระธรรมวินัย ก็ทรงบัญญัติแก่มนุษย์เรานี้เอง" มิได้ทรงบัญญัติแก่ ช้าง ม้า โคกระบือ ฯลฯ ที่ไหนเลย "มนุษย์นี้เองจะเป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้" ฉะนั้น "จึงไม่ควรน้อยเนี้อต่ำใจว่า ตนมีบุญวาสนาน้อย เพราะมนุษย์ทำได้ เมื่อไม่มีทำให้มีได้ เมื่อมีแล้ว ทำให้ยิ่่งได้"

สมด้วยเทศนานัย อันมีมาในเวสสันดรชาดกว่า "ทานํ เทติ สีลํ รกฺขติ ภาวนํ ภาเวตฺวา สคฺคํ คจฺฉติ เอกจฺโจ โมกฺขํ คจฺฉติ นิสฺสํสยํ" เมื่อได้ทำกองการกุศล คือ "ให้ทาน รักษาคีล เจริญภาวนา" ตามคำสอนของพระบรมศาสดาจารย์เจ้าแลัว "บางพวกทำน้อยก็ต้องไปสู่สวรรค์ บางพวกทำมากแลขยันทำจริง พรัอมทั้งวาสนาบารมีแต่หนหลังประกอบกัน ก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้องสงสัยเลย"

พวกสัตว์ดิรัจฉาน ท่านมิได้กล่าวว่าเลิศ "เพราะจะมาทำเหมือนพวกมนุษย์ไม่ได้" ซึ่งสมกับคำว่า "มนุษย์นี้ตั้งอยู่ในฐานะลันเลิศด้วยดี สามารถทำตน เข้าสู่มรรคผล เข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์" ได้แล .. "

"มุตโตทัย"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
    

5,457


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย