"ให้เชื่อตนเอง ไม่เชื่อคนอิ่น" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    24 มี.ค. 2563


 "ให้เชื่อตนเอง ไม่เชื่อคนอิ่น"

" .. พระพุทธเจ้าสอนว่า "ใหรู้ด้วยตนเอง ให้เชื่อตนเอง" ปฏิบัติไปจนเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมา จนไม่เชื่อคนอื่น

ฉะนั้น พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงตรัสว่า "ความลังเลสงสัยทั้งปวงก็ตาม" ความเคลือบแคลงทั้งหลายก็ตาม ความไม่ถูกต้อง ทั้งหลายก็ตามนั้น "มันจะเหือดแห้งไปในเมื่อเราปฏิบัติจนรู้เห็นเอง"

ท่านจึงเรียกว่า อันนั้นมันเป็น "ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ วิญญูชนรู้ได้เฉพาะตัว" ไม่ต้องเชื่อบุคคลอื่น พระพุทธเจ้าของเราสอนอย่างนี้มีพยานอย่างนี้ .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

24 มี.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5107 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย