"สอนให้ปฏิบัติมิได้ให้เรียนเฉย ๆ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "สอนให้ปฏิบัติมิได้ให้เรียนเฉย ๆ"

" .. พระพุทธเจ้าสอนธรรมที่ตัวคนเรา "ตัวคนเรานี้ก็มีกายวาจาใจ ถ้าไม่ครบทั้งสามก็สอนไม่ได้" เพราะศาสนาจะตั้งอยู่ได้ก็ที่ กาย วาจา ใจ คนตายแล้วไม่สามารถรักษาศาสนาไว้ได้ "สอนให้คนประพฤติ กาย วาจา ใจให้สุจริต"

โลกอันนี้จะเป็นโลกขึ้นมาก็เพราะคน "คนสร้างโลกให้เกิดขึ้น ศาสนาตามมาสั่งสอนโลกเพื่อให้โลกอยู่เป็นสุข" โลกจะฉิบหายเสื่อมสูญก็เพราะคนเราไม่มีศีลธรรมให้เข้าถึงข้อปฏิบัติที่สุจริต

เมื่อผู้ปฏิบัติ "ฝึกหัดตนจนเข้าถึงความสงบแล้ว จะเห็นความบริสุทธิ์ของใจผ่องใสสะอาดในที่นั้น" พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ลงมารวมเข้าเป็นอันเดียวกัน หมดสงสัยในคุณพระรัตนตรัย

"เรียนมากยิ่งสงสัยมาก หากมีการปฏิบัติเข้าถึงความสงบแล้วจะสิ้นสงสัยทันที" พระองค์สอนให้ปฏิบัติมิได้สอนให้เรียนเฉย ๆ เรียนเฉย ๆ "ไม่มีการปฏิบัติเท่ากับอมอาหารไม่กลืนกิน" .. "

(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
สนทนาธรรม ณ เมืองบันดุง อินโดนีเซีย 

5,439


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย