กฎแห่งกรรม


เขาว่าทำการหว่านพืชใด ก็ย่อมได้ผลของพืชนั้นมา เช่นกับเราทำดีย่อมได้แต่สี่งที่ดีกลับมา
แต่ถ่าทำกรรมไม่ดีก็ได้รับผลของกรรมที่ตัวเองได้ทำ
"สี่คนหาม" คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
"สามคนแห่" คือ โลภ โกรธ หลง
"คนเดียวนั่งแคร่" คือ ตัวเราเอง
"สองคนพาไป" คือ กุศล อกุศล..
- คำสอน ครูบาอาจารย์ -
"..ผู้ไม่มีแผลในฝ่ามือ ถึงจะถือยาพิษ จับยาพิษ
แต่ยาพิษ ก็ไม่อาจซึมซาบ ไปให้โทษ
แก่ฝ่ามือ ที่ไม่มีแผล ได้เลย ฉันใด
บาป หรือตำหนิ ย่อมไม่ตกแก่ผู้พ้นจากบาป แล้วฉันนั้น.."
~ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ~ กฎแห่งกรรม   

4,983


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย