"เคยมาเกิด เคยมาตาย" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12    28 มี.ค. 2565

.
 "เคยมาเกิด เคยมาตาย"

" .. ความจริงแล้วคนเราทุกคน "เคยมาเกิดเคยมาตาย" มีสุขมีทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์ เทวโลก พรหมโลก เปรตโลก ยมโลก นรกอเวจี อสุรกาย "มันเคยเกิดเคยตายอย่างนี้มา" เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เคยเกิด เกิดเป็นสัตว์น้ำ สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์ไม่มีปีก สัตว์สองเท้า สี่เท้า มากเท้า ไม่มีเท้า ก็เคยเกิดกันมาอย่างนี้ตายมาอย่างนี้

"แต่จิตนี้มันยังโง่เขลาเบาปัญญา ภาวนายังไม่ถึงก็เลยมีความลุ่มหลงมัวเมา" แทนที่เราเกิดมาเป็นคน ไม่ควรให้ใจคิดไปในที่จะไปสู่อบาย คือว่าทางต่ำ "เราต้องหน่วงเหนี่ยวอารมณ์เอาพระพุทธเจ้า พระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นอารมณ์" เมื่อเรามีพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ มีภาวนาในใจแล้ว "สิ่งที่เราว่าทำไม่ได้ ปฏิบัติไม่ได้ เป็นไปไม่ได้นั้น มันก็เป็นไปได้อยู่" มันขึ้นอยู่กับความตั้งใจของแต่ละบุคคล .. "

"ถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนา"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

๕ พฤษภาคม ๒๕๑๙ DT014902

วิริยะ12

28 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5277 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย