"จิตต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "จิตต้องมีสติเป็นเครื่องกำกับ"

" .. ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดี "สำรวมใจของตนให้แน่วแน่" อย่าส่งใจไปทางอื่น "เพราะการส่งใจไปนอก มันทำให้ใจฟุ้งซ่านสงบลงไม่ได้" ต้องทวนกระแสจิตเข้ามาภายใน คือว่าทวนความคิดความนึก นั่นเข้ามาภายใน "ไม่ส่งจิตคิดออกไป" อันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นแห่ง การภาวนา "ถ้าว่าใครทวนกระแสเข้ามาภายในนี้ไม่ได้แล้ว ก็ภาวนาไม่เป็น จิตสงบลงไม่ได้"

เพราะฉะนั้น "ต้องน้อมสติระลึกเข้าไปตามลมหายใจเข้าออก" จิตนี้จึงจะหยุดคิดลงได้ ไม่เช่นนั้นหยุดไม่ได้ เพราะว่า "จิตนี้มันต้องอาศัยสติเป็นเครื่องประคับประคอง มันจึงหยุดนิ่งอยู่ได้" ถ้าไม่มีสติกำกับแล้วมีแต่มันคิดเรื่อยเบื้อยไปในเรื่องต่าง ๆ ภายนอก .. "

"เพียรสอดส่องมองย้อน"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

วัดอรัญญรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 


• รักแผ่นดิน

• ๑๑.ปางรับหญ้าคา

• ความกลัวเปรียบเสมือนเงาของความรัก

• .....น้ำ.....

• พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ (2399 - 2475)
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย