"ธัมมะคือคุณากร" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    14 เม.ย. 2562

 "ธัมมะคือคุณากร"

" .. "ธัมมะคือคุณากร ธัมมะคือบ่อเกิดของคุณ" คือเครื่องเกื้อกูลต่าง ๆ ต้องอาศัยน้ำคือธัมมะ "ที่เป็นอาการบ่อเกิดแห่งคุณคือเครื่องเกื้อกูล เป็นต้นว่า ต้องอาศัยศีล" ความตั้งใจงดเว้นจากสิกขาบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าได้ทรงห้ามเอาไว้

"เช่นศีล ๕ หรือว่ากรรมบทสิบ" เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ทางกาย เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดคำหยาบ เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหล นี่ทางวาจา

เว้นจากความโลภเพ่งเล็งเอาของคนอื่นมาเป็นของตน "เว้นจากการพยาบาทปองร้ายและมีสัมมาทิฏฐิ" คือความเห็นชอบ เท่ากับเว้นมิจฉาทิฏฐิ มาตั้งอยู่ในความเห็นชอบ นี้เป็นศีล

"ต้องหัดใจให้เป็นผู้สามารถงดเว้นได้ดังกล่าวมานี้" จากบาปที่จะกระทำทางกาย ทางวาจา ทางใจ "หรือจากความชั่วที่จะพึงกระทำทางกาย ทางวาจา ทางใจและปฏิบัติในสมาธิ คือทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม" คือส่วนกุศลที่เป็นความดีทั้งหลาย .. "

"พระธรรมเทศนา วันรัชมังคลาภิเษก" ๒ กรกฏาคม ๒๕๓๑
สมเด็จพระญาณสังวรฯ    DT014902

วิริยะ12

14 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5324 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย