"ผู้ถึงพระรัตนตรัย" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ผู้ถึงพระรัตนตรัย มีกฏข้อบังคับอย่างนี้"

" .. ผู้ที่จะถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งจริง ๆ นั้น ต้องมีกฏข้อบังคับ อย่างนี้คือ ..

๑. "คือไม่ให้ประมาทพระพุทธเจ้า" คือให้เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เองชอบ เป็นผู้ละบาปธรรมกิเลสได้จริง

๒. พระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเอามาสอนนั้น "เป็นสวากขาตะธรรม และนิยยานิกธรรม" คือนำผู้ปฏิบัติให้ละชั่ว ทำดีได้จริง ๆ

๓. "พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว" นำศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่แก่ปวงชนผู้มีศรัทธาให้ได้ปฏิบัติตาม

๔. "ห้ามไม่ให้ถือมงคลตื่นข่าว" คือให้เชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมว่า ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วด้วยตนเอง ไม่มีพระเจ้าองค์ใดหรือสิ่งอื่นบันดาลให้

๕. "ไม่ถือลัทธิอื่นนอกจากพุทธศาสนา" หากว่าผู้ใดมีศีลห้าเป็นนิจ "คนนั้นก็จะย่างเข้าสู่อริยภูมิเป็นพระโสดาบัน" มีข้อบังคับอยู่อย่างนี้

ถ้าประมาทพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถือมงคลตื่นข่าว ไปเข้าลัทธิอื่น "แต่ละข้อ ๆ ขาดข้อใดข้อหนึ่ง ก็ขาดจากการเป็นพุทธมามกะ" เพราะฉะนั้นการเผยแพร่พุทธศาสนาจงให้มีหลักเกณฑ์ดังที่ว่านี้ .. "

(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) แสดงธรรมเทศนา
ที่เมือง โกเปง ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๙ 
   

5,377


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย