"ผู้มีปัญญา กลัวกรรมยิ่งนัก" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ผู้มีปัญญา กลัวกรรมยิ่งนัก"

" .. อดีตชาติของทุกคนมีมากมายนัก "จึงได้ทำกรรมกันไว้มากมายนัก กุศลกรรมบ้าง อกุศลกรรมบ้าง" ชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง สุขบ้าง ทุกข์บ้าง

"คนมั่งมีเป็นมหาเศรษฐีก็ด้วยอำนาจของกุศลกรรม" คือ การบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อื่น ที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติ เมื่ออกุศลกรรม คือ การคดโกงเบียดเบียนทรัพย์สินให้ผู้อื่นต้องเดือนร้อน ที่ได้กระทำไว้ในอดีตชาติตามมาส่งผล และเมื่อเป็นผลที่แรงกว่ามีกำลังกว่ากุศลกรรมที่กำลังเสวยผลอยู่ "อกุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรม" ส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทน

"ความมั่งมีก็จะกลับเป็นความไม่มี" เงินทองของมีค่าก็จะสูญหายหมดไป อกุศลกรรมแรงมากก็จะสามารถทำให้มหาเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวได้ "กำลังเป็นสุขก็จะเป็นทุกข์เดือนร้อน" อำนาจของกรรมเป็นเช่นนี้จริง

"ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอื่น" กลัวเพราะรู้ว่า "เมื่อทำกรรมไม่ดีไว้แล้ว ต้องได้รับผลไม่ดี" และเมื่อถึงเวลาที่กรรมส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้ว แม้ตั้งแต่เกิดมาในชาตินี้จะไม่เคยทำกรรมไม่ดีเช่นนี้ ก็จะต้องได้รับผลไม่ดี ที่อาจทำให้พิศวงสงสัยเป็นอันมาก

"คนเกิดมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิด" คือ เห็นไปว่าทำดีไม่ได้ดี ซึ่งความจริงไม่ใช่เช่นนั้น "ทำดีต้องได้รับผลดีเสมอ ทำไม่ดีจึงจะได้รับผลไม่ดี" .. "

"อำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรม"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=9926

5,458จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย