"ให้มีสติรู้ทันโดยเร็ว" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12  

.
 "ให้มีสติรู้ทันโดยเร็ว"

" .. การจะทำใจให้เป็นสุขผ่องใสนั้นไม่มีใครจะทำให้ใครได้ เจ้าต้วต้องทำของต้วเอง วิธีทำก็คือ "เมื่อเกิดโลภโกรธหลงขึ้นเมื่อใด ให้พยายามมีสติรู้ให้เร็วที่สุดและใช้ปัญญายับยั้งเสียให้กันท่วงที" อย่าปล่อยให้ช้า เพราะจะเหมือนไฟไหม้บ้านยิ่งดับช้าก็ยิ่งดับยากและเสียหายมาก โดยไม่จำเป็น .. "

"แสงสองใจ ๒๕๒๘"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร    

5,412


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย