"ชีวิตที่ยิ่งใหญ่" (หลวงปูมั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    3 ก.ย. 2564

..
 "ชีวิตที่ยิ่งใหญ่"

" .. ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอน ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน "ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตาและกตัญญู" ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ "แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น" .. "

"ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม"
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต    DT014902

วิริยะ12

3 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5537 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย