"ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเสียสละ" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12  

.
 "ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเสียสละ"

พ่อลีท่านกล่าวว่า " .. "ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมีการเสียสละ" ไม่เห็นแก่ตัว "บุคคลใดมีธรรมอันพอจะช่วยให้เป็นประโยชน์แกผู้อื่นได้ แต่ไม่ช่วย พระพุทธเจ้าย่อมไม่สรรเสริญบุคคลชนิดนั้น" และตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเอง

ถ้าหากเราจะท่าอย่างนั้นบ้าง เราก็สบายไปนานแล้ว ไม่ต้องมาลำบากอย่างนี้ "ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปนี่ก็เพราะเห็นแก่ศาสนาเป็นส่วนใหญ่" .. "

"ธรรมะทะลุโลก"
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
 

5,415


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย