"หลักใหญ่ก็คือการภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    8 เม.ย. 2564

.
 "หลักใหญ่ก็คือการภาวนา"

".. ธรรมเป็นเรือนของใจ เป็นที่ยึดที่เกาะของใจ "ทานเป็นฐานสำคัญอันหนึ่ง ศีลก็นับแต่ศีล ๕ ขึ้นไป" สำหรับฆราวาสเรานั้นถ้าได้ศีล ๕ ก็สมบูรณ์พูนผลแห่งความเป็นชาวพุทธ "ถ้าไม่มีศีลเลยก็มีแต่ชาวพุทธเป็นชื่อเป็นนามเพียงเท่านั้น"

จึงขอให้ชาวพุทธทั้งหลายพยายามรักษาศีลให้ติดเนื้อติดตัวติดใจบ้าง "คำว่าศีลก็คือคุณธรรม" เป็นเรือนใจได้โดยลำดับลำดาไป "หลักใหญ่ก็คือการภาวนา" พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายรู้สึกจะไม่ค่อยสนใจในการภาวนา คือการอบรมจิตของเราให้เข้าสู่ความสงบเย็นใจ "สร้างที่พึ่งคือความสงบเย็นขึ้นภายในใจของตน โดยเฉพาะในขณะที่ทำภาวนา" นี่รู้สึกว่าห่างเหินกันมากน่าวิตกวิจารณ์ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1301&CatID=2DT014902

วิริยะ12

8 เม.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5182 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย