"สติกับจิตสำคัญมาก" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สติกับจิตสำคัญมาก"

" .. "ถ้าสติติดอยู่กับจิตแล้วกิเลสจะไม่เกิด" สติดีเท่าไรกิเลสเกิดไม่ได้ มันจะดันออกมาสติครอบมันไว้มันเกิดไม่ได้ ๆ ความคิดปรุงนั้นละออกมาเป็นสังขารเป็นกิเลสมาเผาเจ้าของ พอสติดีแล้วความคิดปรุงนี้ขึ้นไม่ได้

"เราจะเอาคำบริกรรมพุทโธ ความคิดเป็นธรรมเสีย" ไม่ใช่ความคิดเป็นกิเลส "พุทโธ ๆ เป็นธรรม" คิดเท่าไรพุทโธมากเท่าไร ๆ ยิ่งแน่นเข้า ๆ สงบเย็น "ถ้าเรื่องความคิดเป็นสมุทัยเป็นกิเลสตัณหา" คิดเท่าไรยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟ ต่างกันนะ "ความคิดเป็นธรรมกับความคิดเป็นกิเลสต่างกันจากหัวใจดวงเดียวนี้" ให้พากันจำเอา .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3861&CatID=2
   

5,374


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย