"สมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุด" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    18 ต.ค. 2563

.
 "สมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุด"

" .. เรียนแล้วก็ให้ปฏิบัติ ๆ "ละความชั่วออกจากกาย วาจา ใจของเรา" แล้วประพฤติคุณงามความดีไว้ที่กาย วาจา ใจของเราเท่านั้น คุณสมบัติของมนุษย์ที่จะบริบูรณ์นั้นก็คือ "สมบูรณ์ด้วยกาย วาจาและก็ใจ"

กาย วาจา ใจจะสมบูรณ์นั้น เช่นว่า พูดดีเฉย ๆ ก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่กระทำตาม ทำดีแต่ทางกายเฉย ๆ ใจไม่ดีนั้นก็ไม่สมบูรณ์ "พระพุทธองค์สอนให้ดีด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ" กายงาม วาจางาม ใจงาม เป็นสมบัติของมนุษย์ที่ดีที่สุด .. "

"สุภัททานุสรณ์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
    DT014902

วิริยะ12

18 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5311 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย