"ทางบุญ .. ทางบาป" (หลวงปู่แหวน สุจิณโณ)

 วิริยะ12    26 มิ.ย. 2563

.
 "ทางบุญ .. ทางบาป"

" .. "ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุ" กายก็เป็นเหตุอันหนึ่ง วาจาก็เป็นเหตุอันหนึ่ง ใจก็เป็นเหตุอันหนึ่ง "กายทุจริต" เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง "วจีทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง "มโนทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่ง

"การละกายทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่ง "การละวจีทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่ง "การละมโนทุจริต" ก็เป็นเหตุแห่งบุญ อย่างหนึ่ง "ทางของบุญของบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานี้เอง" ไม่ได้อยู่ที่ไหน "เราก็ทำเอา สร้างสมเอา" .. "

หลวงปู่แหวน สุจิณโณ 


• สร้างห้องน้ำวัดตลิ่งชันอารามหลวง

• บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม)

• สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา สังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่ง

• จิตใจที่โกรธมองไม่เห็นตามความเป็นจริง จิตใจที่ปราศจากกิเลสเท่านั้นที่มีคุณสมบัติรู้เห็นตามความเป็นจริง

• "ศีล เครื่องนำทางที่ประเสริฐ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย