"เข้าถึงพุทธธรรมด้วยใจ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 วิริยะ12   20 ธ.ค. 2562


 "เข้าถึงพุทธธรรมด้วยใจ"

" .. พิจารณาดูเถิด "การเดินทางเข้าถึงพุทธธรรมมิใช่เดินด้วยกาย แต่ต้องเดินด้วยใจจึงจะเข้าถึงได้" ได้แบ่งผู้เดินทางออกเป็น ๓ ชั้น คือ

ก. ชั้นต่ำ ได้แก่ "ผู้รู้จักปฏิญาณตนเองเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งอาศัย" ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนด้วยดี ละทิ้งประเพณีที่งมงายและเชื่อมงคลตื่นข่าว จะเชื่ออะไรต้องพิจารณาเหตุผลเสียก่อน คนพวกนี้เรียกว่า "สาธุชน"

ข. ชั้นกลาง หมายถึง "ผู้ปฏิบัติจนเชื่อต่อพระรัตนตรัยอย่างแน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลาย รู้เท่าทันสังขาร" พยายามสละความยึดมั่นถือมั่นให้น้อยลง มีจิตเข้าถึงธรรมสูงขึ้นเป็นขั้น ๆ ท่านเหล่านี้ "เรียกว่าพระอริยบุคคล" คือ "พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี"

ค. ชั้นสูง ได้แก่ "ผู้ปฏิบัติจนกาย วาจา ใจ เป็นพุทธะ เป็นผู้พ้นจากโลก อยู่เหนือโลก" หมดความยึดถืออย่างสิ้นเชิง "เรียกว่า พระอรหันต์" ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุด .. "

หลวงปู่ชา สุภทฺโท 
http://anuchah.com/dhamma-lessons/DT014902

วิริยะ12

20 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  370 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย