"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๖" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    19 มี.ค. 2562

.
 "ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๖"
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖

" .. การทำความเพียรเพื่อละกิเลสนั้น ไม่ใช่เรื่องทำเล่น ๆ "กิเลสในใจของมนุษย์นั้น มีมาตั้งแต่ก่อนเกิด จนเดี๋ยวนี้กิเลสก็ยังมีอยู่" ถ้าไม่เพียรละให้หมดในชาตินี้ กิเลสนี้ก็จะพาเกิดพาตายในอนาคต ไม่มีที่สิ้นสุด

ด้วยเหตุนี้ "พุทธบริษัททั้งสี่ที่ยังมีลมหายใจเช้าออกอยู่ จงเพียรทำทานการกุศลจนวาระสุดท้ายหมดลมหายใจ" จงเพียรพยายามรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ตามศรัทธาของตน ๆ พร้อมทั้งขันติ ความอดทน ทุก ๆ คนไป จนตราบเท่า ยาวชีวํ ตลอดชีวิต ด้วยจิต ศรัทธาเลื่อมใสจริง ๆ

ให้พากันท่าความเพียร "นั่งสมาธิ ยืนก็ให้เป็นสมาธิ เดินไปข้างหน้าก็ให้เป็นสมาธิ ถอยหลังก็ให้เป็นสมาธิ" ขึ้นรถก็ให้เป็นสมาธิ ไปรถไปเรือก็ให้เป็นสมาธิ ลงจากรถก็ให้เป็นสมาธิ ขึ้นจากเรือก็ให้เป็นสมาธิ ขึ้นเครื่องบินและขณะโดยสารอยู่ในเครื่องบินก็ให้เป็นสมาธิ ตลอดทั้งกลางวัน ตลอดทั้งกลางคืน ก็ให้เป็นสมาธิ

อยู่ดีก็ให้เป็นสมาธิ "เจ็บไขได้ปวยก็ให้เป็นสมาธิ ครั้งสุดท้ายเวลาจะตายยิ่งให้เป็นสมาธิอย่างยอดเยี่ยม" ถอดถอนอาสวกิเลสออกให้หมดสิ้น ก็ดับ เช้าสู่นฤพานเลย เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ .. "

อาจารย์ส่งอำนาจจิตมาช่วยพุทธบริษัททุก ๆ คน
พระครูสันติวรญาณ (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)    DT014902

วิริยะ12

19 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5303 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย