"การเรียนจิตเป็นเรื่องสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "การเรียนจิตเป็นเรื่องสำคัญ"

" .. "การเรียนจิต" เรียนเรื่องของเรานี้เป็นของสำคัญมากทีเดียว ผู้นี้ละผู้จะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่ใช่ผู้ใด จิตแต่ละดวง ๆ นี้เองที่มีเชื้อฝังอยู่ภายใน "เชื้อแห่งความเกิดมีอยู่ด้วยกัน" ไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคล สัตว์น้ำสัตว์บก สัตว์บนฟ้าอากาศที่ไหน ขึ้นชื่อว่าสัตว์แล้ว มีธรรมชาตินี้ฝังอยู่ด้วยกันทั้งนั้น

เพราะฉะนั้น "วิญญาณทั่วแดนโลกธาตุนี้ จึงไม่มีวิญญาณดวงใดว่างจากความเกิดแก่เจ็บตาย" หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปในภพน้อยภพใหญ่หรือว่าเป็นนักท่องเที่ยว ไม่มีความว่างจากความเป็นนักท่องเที่ยว

"เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์เท่านั้น" เพราะอันนั้นหมดเชื้อแล้ว แล้วก็หายกังวล "นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต" ท่านว่าดับสนิท ความหิวความกระหายอะไรจึงไม่มีเหลือ ดับสนิทหมด .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1022&CatID=3

5,432


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย