"ดับความโง่อันเดียว" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    25 พ.ค. 2563

.
 "ดับความโง่อันเดียว"

" .. ท่านว่า "ให้ดับความโง่อันเดียวเทานั้น ผลดับหมด" เพราะธรรมทั้งหลายไหลมาแต่เหตุ "ธรรมทั้งหลายคือ ดีก็ดีชั่วก็ดี ไหลมาแต่เหตุ คือความโง่" ความไมเข้าใจ "คิดว่าเป็นตัวเป็นตน" ก็ไดรับผลเป็นสุขเป็นทุกข์สืบไป ท่านเรียกว่า "วัฏฏะ การวน" วนไม่มีที่สิ้นสุด เราท่องเที่ยวอยูนี่ ตั้งแต่แผนดินเป็นแผนดินมาแล้วทุกคน .. "

"อนาลโยวาท"
หลวงปู่ขาว อนาลโย
    DT014902

วิริยะ12

25 พ.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5352 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย