วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

วัดบรมวงศ์อิศรวราราม วรวิหาร พระนครศรีอยุธยา พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ : มหานิกาย
วันตั้งวัด : พ.ศ. 2419
วันรับวิสุงคามสีมา : พ.ศ. 2420


วัดบรมวงศ์อิศรวรารามแต่เดิมเป็นวัดโบราณ สร้างมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เดิมนั้นชื่อ "วัดทะเลหญ้า" หรือ "วัดทำเลหญ้า" เพราะตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้า พอฤดูฝนน้ำก็ท่วมกาลเวลาผ่านมาก็กลายสภาพเป็นวัดร้างมาเป็นเวลาช้านาน

ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ ทรงเห็นว่าวัดร้างแห่งนี้ตั้งอยู่ในที่บริเวณเงียบสงัด เหมาะจะเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์สามเณร จึงได้ทรงเริ่มปฏิสังขรณ์วัดทะเลหญ้า ทรงบูรณะและสร้างใหม่ทั้งวัด ซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช 2418 ในรัชกาลที่ 5 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร   

- สิ่งสำคัญคู่วัด -
• หลวงพ่อเพชร พระประธานในพระอุโบสถ, พระวิหารพระราชประวัติรัชกาลที่ ๕, พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ •

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิริมงคลสำคัญของวัด คือ ประวัติศาสตร์ของวัดกับรัชกาลที่ 5 มีรูปหล่อเคารพพระองค์ในวิหาร นอกจากนี้ยังมีพระตำหนักของพระองค์เป็นที่เก็บรูปภาพโบราณและพระราชประวัติตั้งแต่ประสูติจนถึงสวรรคต   

รูปภาพโบราณและพระราชประวัติรัชกาลที่ ๕ ตั้งแต่ประสูติจนถึงสวรรคต   

{ พระพุทธรูปในพระวิหาร }   

{ พระพุทธรูปในพระวิหาร }   

{ พระเจดีย์ }
ตั้งอยู่ระหว่างพระอุโบสถกับวิหาร สร้างบนเนินเจดีย์โบราณของวัดเพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอัฐิกับพระสรีรางคาร ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์   

{ พระอุโบสถ }
ด้านหน้าพระอุโบสถ ซุ้มประตูทางเข้าพระอุโบสถ   
10,756จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย