"สุขทุกข์อยู่ที่หัวใจดวงเดียว" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สุขทุกข์อยู่ที่หัวใจดวงเดียว"

" .. "ธรรมกับกิเลสอยู่ในหัวใจอันเดียวกัน" จึงสอนลงที่นี่ ไม่สอนที่ไหน ที่อื่นเราไม่สอน สอนลงที่นี่ เพราะสิ่งที่รับเหตุการณ์ทั้งดีและชั่ว สุขและทุกข์อยู่ที่หัวใจดวงเดียว

เพราะฉะนั้น "จึงต้องศึกษาอบรมทางจิตใจ" ทางด้านธรรมะ คือเป็นฝ่ายที่ดีเข้าเสมอ ๆ แล้วก็จะค่อยกระจ่างออกไปๆ หายสงสัยเรื่อย ภัยทั้งหลายก็จะจางไป ๆ ทุกข์ทั้งหลายก็จางไปด้วยกัน ความสุขความเจริญจะเป็นขึ้นที่ใจ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=2100&CatID=2

5,411จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย