"พูดเป็นธรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 วิริยะ12   24 เม.ย. 2562

"พูดเป็นธรรม"

" .. "มิได้หมายความว่า พูดเรื่องธรรม" แต่หมายความว่า "พูดถูกต้อง มีเหตุผล ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน แต่เป็นไปเพื่อเกื้อกูล" .. "

สมเด็จพระญาณสังวรฯDT014902

วิริยะ12

24 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  3675 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย