"พูดเป็นธรรม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  

"พูดเป็นธรรม"

" .. "มิได้หมายความว่า พูดเรื่องธรรม" แต่หมายความว่า "พูดถูกต้อง มีเหตุผล ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน แต่เป็นไปเพื่อเกื้อกูล" .. "

สมเด็จพระญาณสังวรฯ   

5,383


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย