"๑๘ รู้ได้เฉพาะตน" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  


"๑๘ รู้ได้เฉพาะตน"

" .. ในธรรมคุณมีบทหนึ่งว่า "ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ" อันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน "คือตนของตนเองเมื่อปฏิบัติไป จะเกิดความรู้ขึ้นในจิตใจของเรานั้นเฉพาะ" ส่วนบุคคลอื่นนั้นเป็นแต่เพียงผู้บอก "อย่างพระพุทธเจ้า ก็เป็นเพียงผู้บอก ผู้กล่าว ผู้สอนเท่านั้น" เพื่อต้องการที่จะให้นำไปคิด นำไปพินิจ นำไปพิจารณา .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 

5,514


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย