"ปัญญาคืออาวุธ" (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ)

 วิริยะ12  

 
"ปัญญาคืออาวุธ"

".. ตามปกติคนเรามีปัญญาอยู่ในตัว "แต่ใช้ปัญญาไปในทางโลกเสียส่วนใหญ่ จึงได้ถูกตัณหาคือความอยากชักลากเอาปัญญาไปครอบครอง" ปัญญาจึงกลายเป็นความคิดเห็น เป็นลูกมือให้แก่กิเลสตัณหาไป

"เหมือนกับอาวุธของตำรวจที่ถูกพวกโจรลักไปได้แล้ว ก็จะเป็นเครื่องมือให้แก่พวกโจรไป" อยากจะทำอะไรให้คนอื่นได้รับความทุกข์เดือดร้อนอย่างไร ก็ทำตามใจ นี้ฉันใด "ปัญญาของเรา เมื่อถูกกิเลสตัณหาลักพาไปได้แล้ว ก็จะกลายเป็นความคิดเพื่อเสริมการทำงานให้แก่กิเลสตัณหา" ได้เป็นอย่างดี

"ถ้าเป็นฝ่ายธรรม เรียกว่าปัญญา ถ้าเป็นฝ่ายกิเลสตัณหา เรียกว่าความคิดปรุงแต่งไปตามสังขาร" เหมือนกับปากกาด้ามเดียว ถ้าเขียนไปทางคดีโลก ก็เป็นเรื่องของทางโลกไป ถ้าเขียนในทางธรรม ก็เป็นเรื่องของธรรม .. "

"ปัญญา ๓"
หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ
    

5,481


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย