"ปฏิเวธ รู้แล้วละวาง" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

 วิริยะ12    21 พ.ย. 2561

.
 "ปฏิเวธ รู้แล้วละวาง"

" .. ฉะนั้น "พระพุทธศาสนาจึงเป็นของลึกซึ้งละเอียดสุขุม" ถ้าใครไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงแล้ว ย่อมไม่รู้รสเสียเลย "จะเปรียบได้เหมือนนายโคบาลที่รับจ้างเลี้ยงโคไม่ได้ดื่มรสแห่งนมโค"

ฉะนั้น พระพุทธศาสนาท่านก็ชี้ไว้ว่า "ปริยัติเรียนรู้คัมภีร์ ปฏิบัติดีรู้ทันกิเลส ปฏิเวธรู้แล้วละวาง" ดังนี้ .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร  
https://sites.google.com/site/smartdhamma/sati_lp_lee   DT014902

วิริยะ12

21 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5362 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย