"ปฏิเวธ รู้แล้วละวาง" (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

.
"ปฏิเวธ รู้แล้วละวาง"

" .. ฉะนั้น "พระพุทธศาสนาจึงเป็นของลึกซึ้งละเอียดสุขุม" ถ้าใครไม่ตั้งใจปฏิบัติจริงแล้ว ย่อมไม่รู้รสเสียเลย "จะเปรียบได้เหมือนนายโคบาลที่รับจ้างเลี้ยงโคไม่ได้ดื่มรสแห่งนมโค"

ฉะนั้น พระพุทธศาสนาท่านก็ชี้ไว้ว่า "ปริยัติเรียนรู้คัมภีร์ ปฏิบัติดีรู้ทันกิเลส ปฏิเวธรู้แล้วละวาง" ดังนี้ .. "

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

https://sites.google.com/site/smartdhamma/sati_lp_leeDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  70 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย