"พุทโธ พาพ้นทุกข์" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    27 ก.ค. 2562


 "พุทโธ พาพ้นทุกข์"

" .. "ความรู้จักภาวนาพุทโธนั้นสำคัญมาก มีคุณมีประโยชน์มาก" สามารถนำมาช่วยใจได้เมื่อเศร้าหมอง ด้วยความทุกข์ของตนเองก็ตาม ด้วยความทุกข์ของผู้อื่นก็ตาม ก่อนที่จะสามารถใช้ปัญญาหาเหตุผลมา ทำใจให้สงบแช่มชื้นพ้นจากความทุกข์ความเศร้าหมองได้

"ให้หยุดความรู้สึกอันไม่เป็นที่ปรารถนานั้นด้วยคำพุทโธ ภาวนาคำพุทโธนี้แหละให้มาก" ให้ติดต่อกันจนไม่มีช่องว่างสำหรับความคิดอื่น "ความทุกข์ความเศร้าหมองจะสงบลงได้ ไม่อาจเอาชนะพุทโธได้ นี้เป็นจริง" .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
    DT014902

วิริยะ12

27 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5313 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย