"อริยะสัจ อยู่ที่กายกับใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    21 ส.ค. 2561


 "อริยะสัจ อยู่ที่กายกับใจ"

" .. การแสดงธรรมก็เพื่อให้รู้สิ่งต่าง ๆ สี่ประการ "คือให้รู้จักทุกข์ รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ รู้จักความดับทุกข์ ให้รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์"

เมื่อรู้แจ่มแจ้งทั้งสี่ประการนี้แล้วมันก็หมด เพราะทุกข์เราก็รู้ เหตุของทุกข์เราก็รู้ ความดับทุกข์เราก็รู้ข้อประพฤติปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เราก็รู้ "เมื่อรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งสี่ประการอย่างนี้แล้ว ก็เรียกว่าจบปัญหา" ความสงสัยทั้งหลายก็หมดไป

"สิ่งทั้งสี่ประการนี้เกิดอยู่ที่ไหน ก็เกิดอยู่ที่กายกับใจของเรานี่เองไม่อยู่อื่นไกลหรอก" แต่ทำไม่พระพุทธองค์จึงทรงแยกแยะธรรมะออกให้กว้าง ก็เพื่อจะอธิบายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ละเอียดเป็นอย่าง ๆ ออกไป เพื่อให้เรานำมากำหนดพิจารณา .. "

หลวงปู่ชา สุภัทโท 
http://www.ubu.ac.th/wat/ebooks/chahthai/Beyond_Feelings.phpDT014902

วิริยะ12

21 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4889 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย