"ให้เตือนตน แก้ไขตน" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  

 "ให้เตือนตน แก้ไขตน"

" .. "ทุกคนรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว แต่ไม่พยายามรับรู้ความจริงนั้นว่า เป็นความจริงสาหรับตนด้วย" ม้กจะไปมุ่งให้เป็นความจริงสำหรับผู้อื่นเท่านั้น

ดังที่ปรากฎอยู่เสมอผู้ที่ว่า "คนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้และตัวเองก็เป็นเช่นนั้นด้วย" หรีอบางทีก็เป็นยิ่งกว่านั้น "แต่ตัวเองก็หาได้ตำหนิตัวเองเช่นที่ตำหนิผู้อื่น"

ถ้าจะให้ดีจริง ถูกต้องสมควรจริง ก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้า "ทรงสอนให้เตือนตนให้แก้ไขตน ก่อนจะเตือนผู้อื่นแก้ไขผู้อื่น" .. "

"แสงส่องใจ สิงหาคม ๒๕๓๕"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
    

5,401


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย