"ไม่ติดดีติดชั่ว หมดทุกข์หมดอยาก" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

"ไม่ติดดีติดชั่ว หมดทุกข์หมดอยาก"

" .. ทางพระสอน "ให้ละชั่ว ทำความดี แต่ไม่ให้ติดในความดี" ให้บำเพ็ญจิตใจให้ยิ่งขึ้นจนถึง "ไม่ติดดีติดชั่ว จึงจะพ้นโลกไปได้"

เพราะแม้ "คุณงามความดีจะส่งผลให้เป็นสุข ไปเกิดในสุคติ โลกสวรรค์" เป็นเทพ อินทร์ พรหม ก็ตาม "แต่เมื่อกำลังของกุศลกรรมความดีนั้น ๆ หมดลง ก็ย่อมต้องกลับเวียนว่าย ตายเกิดอีก"

ทางพระจึงสอนให้มุ่งภาวนา "ทำจิตให้รวมระวังตั้งมั่น ทำจิตให้มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงของตนเอง" จนถอดถอนอุปทาน ความยึดมั่นถือมั่นต่าง ๆ ออกเสีย "จึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นภพ สิ้นชาติ หมดทุกข์หมดอยากได้โดยแท้" .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโรDT014902

วิริยะ12

 เปิดอ่านหน้านี้  3032 


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย