รับสมัครบัณฑิตอาสาโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน 3 จังหวัด

 สุมล   14 ธ.ค. 2557

สวัสดียามเช้าครับ

รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
โครงการโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจนในชนบท ขาดแคลนครู และงบประมาณ

โดยศูนย์วิจัยชนบท ของสถาบันปัณฑิตารมย์ จัดทำโครงการช่วยเหลือโรงเรียนด้อยโอกาส
โทร.089-766-2373

1.ข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสในชนบท
ในยุคปัจจุบันการศึกษาการเรียนรู้ทุกสาระวิชา มีภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน ศูนย์วิจัยชนบท ของสถาบันปัณฑิตารมย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในกลุ่มอาเซียน ว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยควรจัดการศึกษาให้มีความพร้อม และรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เยาวชนไทยจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องราวของกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน เนื่องด้วยทักษะด้านการเรียนรู้ของนักเรียนไทยมีคุณภาพต่ำมาก หลักสูตรที่ใช้เรียนรู้จากรัฐบาลเป็นหลักสูตรที่ล้าสมัย ไม่ทันกับสถานการณ์โลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการสื่อสารภาษาอังกฤษของไทยอ่อนกว่าเยาวชนในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนอื่น ๆ อย่างมาก

ปัญหาพื้นฐานของนักเรียนในพื้นที่ชนบท 65 เปอร์เซ็นต์ เป็นเด็กกำพร้าและยากจน ครอบครัวแตกแยก พ่อและแม่หย่าร้างแยกทางกัน เด็กขาดความอบอุ่น ถูกทอดทิ้งให้อยู่กับ ปู่ย่า หรือตายาย หรืออยู่กับพ่อหรือแม่ที่เจ็บป่วยพิการ พ่อหรือแม่หนีไปมีคู่ครองคนใหม่ ไม่กลับมาดูแลลูก ๆ ความขัดสนจนยากแผ่ขยายเป็นวงกว้างในขนบท เด็กอดมื้อกินมื้อ และอาหารการกินไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต ประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่ง โรงเรียนในชนบทเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ขาดแคลนครู นักเรียน 8 ชั้นเรียน แต่มีครู 2-5 คนเท่านั้น บางโรงเรียนไม่มีภารโรง และบางโรงเรียนขาดผู้อำนวยการโรงเรียนมาบริหารสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหาขาดแคลนทั้งงบประมาณและบุคคลากร จนบางโรงเรียนต้องปิดตัวลง

ด้วยเหตุนี้ปีการศึกษา 2557 ศูนย์วิจัยชนบท ของสถาบันปัณฑิตารมย์ จึงจัดทำโครงการโรงเรียน 2 ภาษา ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 3 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนบ้านสันดอน โรงเรียนมหาราช ๗ โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ เป็นโรงเรียนต้นแบบ ได้จัดทำ “โครงการโรงเรียน 2 ภาษา ” เป็นโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และการสื่อสารของเยาวชนไทย ให้มีความพร้อม และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคตได้ โดยปีการศึกษา 2558 มีโรงเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 29 โรงเรียน 3 จังหวัด

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่เป้าหมายในการเป็นโรงเรียนสองภาษา(ภาษาอังกฤษ)
2.3 เพื่อพัฒนานักเรียนเป็นเด็กปัญญาเลิศ
2.4 เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียน ICT
2.4 เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

๓.เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)
๑) จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนสองภาษา ฯ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 29 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด ได้แก่
สพป.ราชบุรี เขต 1 อ.จอมบึง จำนวน 4 โรงเรียน
สพป.นครปฐม อ.กำแพงแสน จำนวน 1 โรงเรียน
สพป.อุทัยธานี เขต 1 อ.ทัพทัน จำนวน 4 โรงเรียน
สพป.พิษณุโลก เขต 1 อ.วังทอง จำนวน 15 โรงเรียน
สพม.พิษณุโลก เขต 39 อ.วังทอง อ.ชาติตระการ อ.เนินมะปราง อ.บางระกำ จำนวน 5 โรงเรียน
รวม 29 โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 7,840 คน ขาดแคลนครูทั้งหมด 58 คน

ผลลัพธ์ (Outcome)
1. นักเรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการเรียน ๗ สาระวิชานอกจากวิชาภาษาไทย ดีขึ้น
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.นักเรียนสามารถวางแผนการศึกษาและอาชีพให้สอดคล้องกับความสามารถของตนได้
4.นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรมและความสามารถ เป็นที่พึงของตนเองและสังคมได้


สถาบันปัณฑิตารมย์ พัฒนาโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
ไปทำกิจกรรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียน 2 ภาษาเพื่อเด็กกำพร้าและยากจนแบ่งปันสรรสุขให้ .................. แก่กัน
จิตแผ่เมตตาอัน .................... ผ่องแผ้ว
กูลเกื้อทุกคืนวัน .................... นำสุข ...... สู่ใจ
ยังโลกสวยสดแล้ว ................. เพราะเอื้อกรุณา


รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน

สถาบันปัณฑิตารมย์ ส่งเสริม โรงเรียนดีบนดอย โรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
สอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป
นักเรียนสามารถพูดได้ 2 ภาษาอย่างแคล่วคล่องและชำนาญ

รับสมัครบัณฑิตอาสา ทำงานโรงเรียน 2 ภาษา เพื่อเด็กกำพร้าและยากจน
มีเงินเดือน 10,000-25,000 บาทต่อเดือน
มีอาหารและเครื่องดื่ม 3 มื้อ
มีที่พักให้
มียานพาหนะให้

รับวุฒิ ม3,ม.6,ปวช,ปวส,และปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา

ราษฎรย่อมไปในที่ ๆ ยังประโยชน์แก่ราษฎร
ไปทุกทิศทุกทางไม่เลือกที่
เมื่อเรียกร้องผลประโยชน์จากราษฎร ๆ ย่อมจากไป
หากต้องราษฎรมาหา ต้องยังผลประโยชน์แก่ราษฎรก่อน
เมื่อยังผลประโยชน์แก่ราษฎร แม้ไม่เรียกร้องให้ราษฎรมา
ราษฎรก็จักมาหาเอง


สนใจร่วมงานเป็นบัณฑิตอาสาโครงการโรงเรียน 2 ภาษา
-ทำกิจกรรมการเรียนร่วมกับนักเรียนนอนที่โรงเรียน 3-5 วัน
-บริจาคสิ่งของ ข้าวสาร กับข้าว หรือมาเลี้ยงอาหารกลางวัน
-บริจาคสื่อการเรียนการสอน หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์
-บริจาคสื่อ IT ฯลฯ

ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของกับสถาบันปัณฑิตารมย์

สามารถนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาคครับ

ใครต้องการใบอนุโมทนาบัตรเพื่อไปลดหย่อนภาษีแจ้งมาด้วย

ได้ทั้งบุญและลดหย่อนภาษีด้วยคุ้มจริง ๆครับ.
โทร.089-766-2373


ผู้สนใจเป็นเจ้าภาพค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารเช้า และอาหารกลางวัน
แด่เด็กกำพร้าและยากจน
โอนเงินร่วมบุญได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา โลตัส พัทยาใต้
ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยชนบท เลขที่บัญชี 533-2-21711-0 .

DT010325

สุมล

14 ธ.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  5372 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย