เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939  

เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง
ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
จัดโดย
องค์การเผยแผ่วัดไผ่เหลือง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนา และ สสส.เครื่อข่ายงดเหล้า
ในวันจันทร์ที่ ๓๑ - ธันวาคม ๒๕๕๕ - วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖
.....................................................................................................................
วันจันทร์ที่ ๓๑ - ธันวาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียน / ลงทะเบียนรับหมายเลขกลดปฎิบัติธรรม
ออกร้านสินค้าโอท๊อป / อาหารพื้นบ้าน
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีเปิดส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ /
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์เย็นแปล
เวลา ๒๐.๐๐ น. การพระธรรมเทศนา
เวลา ๒๐.๓๐ น. พักอิริยาบท , ชมVTR กิจกรรมตลอดปีของวัดไผ่เหลือง
, รับประทานอาหาร(จากผู้มาร่วมออกร้าน)
เวลา ๒๑.๓๐ น. เสวนาลด ละ เลิก อบายมุข
มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ สสส.

ช่วงกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เวลา ๒๒.๓๐ น. - คณะสงฆ์วัดไผ่เหลือง
- แขกผู้มีเกียรติ/พุทธศาสนิกชน/เจ้าหน้าที่ พร้อมกัน ณ ลานกิจกรรม
- ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล
- ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล
- ประธานในพิธี และผู้ร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน
- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ประธานกล่าวนำ ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติตามคุณธรรม ๔ ประการ

เวลา ๒๓.๕๐ - ถึงเวลา ๐๐.๐๐ น. - พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
- ประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
- พระสงฆ์อนุโมทนา / ประธานในพิธีกรวดน้ำ

วันอังคารที่ ๑ - มกราคม ๒๕๕๖
เวลา ๐๐.๐๐ น. นำแผ่เมตตา นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา (ปฎิบัติถวายเป็นพุทธบูชา )
บริเวณลานธรรม (ที่กลด)จนรุ่งอรุณเช้าวันใหม่
เวลา ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าแปล ณ ลานธรรม
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. - ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง พรอันประเสริฐ(เจริญมั่นในธรรมะพระสัมมา)
เวลา ๐๗.๓๐ น. - ตักบาตรวันปีใหม่ คณะสงฆ์วัดไผ่เหลืองรอบอุโบสถ์
........................................................................................................................................
สอบถามรายละได้ที่ : องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง
โทร: ๐๘๗ ๘๘๓ ๒๕๔๔ , ๐๒ ๙๒๑ ๒๑๒๘
www.watphailuang.com   

ที่มา : เชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ปฏิบัติธรรมโต้รุ่ง ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

5,875


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย