ธรรมสถานสวนมุทิตาธรรมาราม

 DhammathaiTeam   16 ต.ค. 2553

ธรรมสถานสวนมุทิตาธรรมาราม
ถ.พุทธมณฑลสาย ก ติดกับพุทธมณฑล
ต.ศาลายา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73170

โทร. 02-441-1604, 02-441-1917, 086-003-5478
โทรสาร 02-441-1464
Email : mutitathammaram@yahoo.com

ธรรมสถานสวนมุทิตาธรรมาราม จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและสนองพระคุณ หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ วาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๙ เพื่อสืบสานปณิธาน ๓ ประการของท่านพุทธทาสภิกขุ ดังนี้

๑. การเข้าถึงหัวใจของศาสนา
๒. การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
๓. การออกเสียจากอำนาจวัตถุนิยม

เปิดรับบุคคลผู้มีความสนใจที่จักเรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตตามแนวทางแห่งธรรม โดยมีระยะเวลาศึกษาและปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ได้ ภายใน ๑ วัน โดยวิทยากร พระภิกษุและคฤหัสถ์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.

เรียนรู้ชีวิตตามธรรม

โดยเปิดรับบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรมครั้งละไม่เกิน ๑๕ ท่าน ซึ่งมีการอบรมในทุกวันพุธแรกของเดือน (ยกเว้น ผู้ที่สมัครเป็นหมู่คณะ หรือเมื่อมีเวลาใดที่ผู้สมัครเต็มจำนวน) สวนมุทิตาธรรมาราม อาจพิจารณาเพิ่มการอบรมตามความเหมาะสม

“โครงการเรียนรู้ชีวิตตามธรรม” ได้รับการสนับสนุนจาก ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม และศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ท่านที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรียนรู้ชีวิตตามธรรม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจแจ้งความจำนงล่วงหน้าและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สวนมุทิตาธรรมาราม หรือธรรมสภา

แนวทางการเรียนรู้

๑. เข้าอบรมเรียนรู้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
๒. มีสติอยู่กับปัจจุบันทุกขณะอิริยาบทยืน เดิน นั่ง นอน
๓. ปิดเครื่องมือสื่อสารขณะรับการอบรม และงดติดต่อกับบุคคลภายนอก
๔. งดการพูดคุย และก่อให้เกิดเสียง หรือก่อให้เกิดการรบกวน

ตารางเวลาการเรียนรู้

ช่วงเช้า
๐๘.๐๐ น. สวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล-สมาธิภาวนา
๐๘.๓๐ น. ร่วมฟังธรรมเกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องชีวิต
๐๙.๓๐ น. เจริญภาวนา พิจารณาตนในช่วงชีวิตที่ผ่านมาจนปัจจุบัน
๑๐.๓๐ น. สอบถามแนวทางการดำเนินชีวิต ข้อสงสัย อุปสรรคของการเรียนรู้ธรรมะ
๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารธรรมชาติ
๑๒.๐๐ น. พักผ่อนอย่างมีสติ พร้อมฟังธรรมะจากการบันทึกเสียงของท่านพุทธทาสภิกขุ และพระอาจารย์อื่นๆ

ช่วงบ่าย
๑๓.๐๐ น. รับฟังการแนะนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง พร้อมสอบถามข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรม
๑๓.๓๐ น. นั่งสมาธิ เดินจงกรมอย่างมีสติ
๑๔.๓๐ น. ดื่มน้ำปานะ สนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม และเปลี่ยนทัศนคติแนวการดำเนินชีวิตแก่กันและกัน
๑๕.๓๐ น. สอบถามปัญหากับพระอาจารย์หรือวิทยากรผู้ให้การอบรมเกี่ยวกับชีวิต
การงาน การครองชีวิต และการปฏิบัติธรรม
๑๖.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาทจากพระอาจารย์หรือวิทยากรผู้อบรม สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา


   

ที่มา : http://www.thammasapa.com/

DT0005

DhammathaiTeam

16 ต.ค. 2553
 เปิดอ่านหน้านี้  5901 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย