สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ สิ่งนั้นคือจิตใจที่สูง ที่สะอาด ที่สว่าง ที่สงบ เบียดเบียนตนเองก็ไม่ได้ เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ได้และเป็นจิตใจที่มีความทุกข์ไม่เป็น
"สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ สิ่งนั้นคือจิตใจที่สูง ที่สะอาด ที่สว่าง ที่สงบ เบียดเบียนตนเองก็ไม่ได้ เบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่ได้และเป็นจิตใจที่มีความทุกข์ไม่เป็น"

พุทธทาสภิกขุ   
 2,814 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย