ถ้าเราสามารถเข้าถึงชีวิตที่ดีมีความสุขแท้จริงได้ อันนั้นแหละคือการที่เราเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนา
ถ้าเราสามารถเข้าถึงชีวิตที่ดีมีความสุขแท้จริงได้ อันนั้นแหละคือการที่เราเข้าถึงธรรมในพระพุทธศาสนา

เป็นอันว่าไม่ต้องตกใจ ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นความเหน็ดเหนื่อยยากลำบาก ข้อสำคัญคือให้เรามาพิจารณาว่า ที่เราพยายามทำกิจการงานต่าง ๆ เพียรพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาความสุข หรือสร้างชีวิตที่ดีกันนี่ วิธีการของเรานั้นให้ได้ผลสำเร็จที่เราต้องการหรือไม่

หนังสือ ยิ่งก้าวถึงสุข ยิ่งใกล้ถึงธรรม
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)   
 2,749 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย