ความสุขคือ ความไม่ต้องการความสุข
ความสุขคือ ความไม่ต้องการความสุข

-พุทธทาสภิกขุ-
 2,627 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย