เอานรกนั้นมารวมกันทั้งหมด ก็ยังไม่น่ากลัวเท่านรกไอ้ที่ว่านี้ คือ นรกแห่งตัวกูของกู

"นรกนี้ชื่อว่า #นรกมหาปริฬาหะ
ตามชื่อที่พระพุทธเจ้าตรัส

ปริฬาหะ แปลว่า ร้อนรอบด้าน
ร้อนทุกทิศทุกทาง
เป็น #นรกแห่งตัวกูของกู

เป็นนรกที่เกิดขึ้นทุกคราว
ของการเกิดปฏิจจสมุปบาท
ในคนๆคนหนึ่ง ๆ ในวันหนึ่ง ๆ

เนื่องจาก(พุทธศาสนา)
ต้องเรียนรู้จากของจริง
เรียนจากตัวหนังสือไม่ได้
หรือเรียนจากฟังพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้
ก็ต้องไปสังเกตดูว่า
มันมีนรกชนิดนั้นอยู่จริง
อย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสหรือไม่

เมื่อใดเกิดตัวกูของกู
เมื่อนั้นคือกำลังตกอยู่ในนรก
ชื่อมหาปริฬาหะ

มหา ใหญ่
ปริ รอบ
ฬาหะ มันร้อน

มันร้อนรอบด้านและใหญ่หลวง
#ยิ่งกว่านรกตามภาพฝาผนัง
ที่จะตกต่อเมื่อตายแล้ว

แม้เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมี
ขณะที่คุณนั่งอยู่นี้
ถ้ามันมีเรื่องตัวกูของกูอะไรอยู่
กรุ่นคุอยู่ในใจบ้าง
มันก็กำลังอยู่ในนรกนี้
เป็นนรกที่นี่และเดี๋ยวนี้
ก็ร้อนยิ่งกว่านรกโลหกุมภีอเวจี
อะไรต่อตายแล้วมารวมกัน

ดังนั้น อย่าอวดดีว่ามันไม่เกี่ยวกัน
มันตกอยู่ทุกวันนั่นแหละ

ที่ไหนมียกหูชูหางมาก
ด้วยตัวกูของกู
ที่นั่นก็มีนรกนี้มาก
ยิ่งหางสูงเท่าไร
ความร้อนก็ยิ่งมากเท่านั้น

#นรกทุกที่

ตกมหาปริฬาหนรก
แล้วก็จะไม่มีแผ่นดินอยู่
อยู่ที่นี่ก็ไม่สบาย
อยู่กรุงเทพฯ ก็ไม่สบาย
อยู่เชียงใหม่ก็ไม่สบาย
อยู่ภาคอีสานก็ไม่สบาย
อยู่ภาคใต้สุดก็ไม่สบาย
อยู่อังกฤษ อเมริกา
อะไรก็จะไม่สบาย

เหมือนสุนัขขี้เรื้อน
มันไม่สบายอยู่ที่ขี้เรื้อน
ซึ่งมันทำให้อยู่ตรงไหนมันก็ไม่สบาย

จะไปนอนตรงไหนมันจะสบายได้ล่ะ
เพราะมันไม่สบายอยู่ที่ขี้เรื้อน
ลุกขึ้น เกา ๆ
ลุกขึ้นไปนอนตรงนั้นมันก็ไม่สบาย
ไปนอนตรงนี้ก็ไม่สบาย
ไปนอนตรงโน้นก็ไม่สบาย
มุดเข้าไปไหนก็ไม่สบาย
ออกมาที่ไหนก็ไม่สบาย
นี่สุนัขขี้เรื้อนไม่มีแผ่นดินเท่าใบพุทราจะอยู่

ดังนั้นคุณระวังให้ดี
ถ้าตกนรกนี้มันจะไม่มีแผ่นดินอยู่
ที่ไหนก็ไม่สบาย
มันจะมีอยู่ที่นั่น
อยู่ที่นี่ก็ล้วนแต่ไม่สบาย

นี่นรกแห่งตัวกู! มีตัวกู! "

พุทธทาสภิกขุ   
 2,703 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย