จรณสมฺปนฺโน : ผู้ถึงพร้อมด้วยจรณะ

 หิ่งห้อยน้อย  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส
ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง


สาธุ สาธุ สาธุ

[๑๖๑] ดูกรอัมพัฏฐะ ถึงเราก็กล่าวเช่นนี้ว่า

กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุด
ในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยโคตร

ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ประเสริฐที่สุด
ในหมู่เทวดาและมนุษย์.เจริญในธรรม เจ้าค่ะ 

5,988


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย