ปุจฉา ??ยังอัตภาพให้เป็นไป ด้วยสิ่งเป็นปัจจุบัน ..สิ่งเป็นปัจจุบัน... ในที่นี้หมายถึงสิ่งใด ??

 มหาราชันย์   19 ม.ค. 2554

 
ปุจฉา ??

ผู้ไม่โศกเศร้าถึงสิ่งที่เป็นอดีต
ไม่บ่นเพ้อถึงสิ่งที่เป็นอนาคต
...ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งเป็นปัจจุบัน
ท่านเรียกว่า “ ผู้สันโดษ ”

ข้อความที่ว่า
.. ยังอัตภาพให้เป็นไป ด้วยสิ่งเป็นปัจจุบัน..

...สิ่งเป็นปัจจุบัน... ในที่นี้หมายถึงสิ่งใด ??


วิสัชนา...

ในปุถุชน...
มีวิปัสสนาจิต และมัคคจิต 4 อันมีฌาน 1-4 เป็นบาท
และเจริญฌานสมาบัติ 8 เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร เป็นปัจจุบัน

พระเสข...
พระโสดาบัน เจริญสกทาคามีมัคค เป็นปัจจุบัน
หรือเสวยโสดาปัตติผลสมาบัติ เป็นปัจจุบัน
และเจริญฌานสมาบัติ 8 เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร เป็นปัจจุบัน

พระสกทาคามี เจริญอนาคามีมัคค เป็นปัจจุบัน
หรือเสวยสกทาคามีผลสมาบัติ เป็นปัจจุบัน
และเจริญฌานสมาบัติ 8 เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร เป็นปัจจุบัน

พระอานาคามี เจริญอรหัตตมัคค เป็นปัจจุบัน
หรือเสวยอนาคามีผลสมาบัติ เป็นปัจจุบัน
และเจริญฌานสมาบัติ 8 เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร เป็นปัจจุบัน


พระอเสข หรือพระอรหันต์
มีสมาบัติ 3 เป็นปัจจุบัน
ได้แก่ ฌานสมาบัติ 8
อรหัตตผลสมาบัติ
และสัญญาเวทยิทนิโรธสมาบัติ เป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร เป็นปัจจุบัน


เจริญในธรรมครับ.    
 เปิดอ่านหน้านี้  5905 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย