วิสาขมาส .... ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

 หิ่งห้อยน้อย  ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

สิบห้าค่ำเดือนหกน้อม      จินตนา
กราบบาทพระศาสดา       พุทธเจ้า
ครบวารประสูติตรัสรู้พา     ปีติ ยิ่งนา
อีกสู่มหานิพพานเข้า       ของพระชินสีห์เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

6,032จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย