อิทธิบาท ..... นามขันธ์ ของบุคคลผู้บรรลุธรรม

 กระบี่ไร้เงา   21 ต.ค. 2553

 
อิทธิ คือ ความสำเร็จ หรือความได้
บาท นั้นไซร้ คือฐาน งานทุกสิ่ง
อิทธิบาท คือจิตของ ผู้รู้จริง
แจ้งในสิ่ง เข้าถึง ซึ่งธัมมา

ความพอใจในธรรม นั่น ฉันทะ
ที่เพียรละอกุศลดลตัณหา
ระมัดระวังมิให้เกิดในจินตนา
เพราะจะพาจิตเจ้าเคล้าธรรมดำ
เจริญในธรรมค่ะ
    [๕๐๘] คำว่า อิทธิ ได้แก่ ความสำเร็จ ความสำเร็จด้วยดี การสำเร็จ การสำเร็จด้วยดี
ความได้ ความได้อีก ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง ความกระทำให้แจ้ง
ความเข้าถึง ซึ่งธรรมเหล่านั้น

คำว่า อิทธิบาท ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
ของบุคคลผู้บรรลุธรรมเหล่านั้น

คำว่า เจริญอิทธิบาท ได้แก่ ย่อมเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งธรรมเหล่านั้น
ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย