พุทธานุสสติกรรมฐาน

 tongsamut   10 พ.ย. 2555

พุทธา- นุสสติ กัมมฐาน
ถือเป็นงาน ของใจ ให้คิดถึง
องค์พุทธ- นะมะไว้ ให้รำพึง
นับเป็นหนึ่ง อารักขะ-ธรรมะทองไ

เมื่อใดเกิด ความท้อแท้ แลสิ้นหวัง
ไม่สมดัง ใจคิด จิตเศร้าหมอง
เห็นพระพุทธ สวยหรู ดูเรืองรอง
ความขัดข้อง หมองใจ มลายพลัน


จงระลึก คราพระองค์ ที่ทรงสู้
กับพวกหมู่ มารร้าย ได้ข่มขวัญ
ตอนพระองค์ ทรงบำเพ็ญ โมกขธรรม์
จนพวกมัน ไม่หาญสู้ กรูหนีไป


เราต้องสู้ เช่นพระองค์ ที่ทรงสอน
ธรรมาภรณ์ ขันติธรรม นำสมัย
ต้องอดทน ดั่งชินะ พระจอมไตร
กิเลสมาร น้อยใหญ่ ให้เข้ามา

เห็นองค์พุทธ ต้องเห็นธรรม จะล้ำเลิศ
จะประเสร็ฐ ได้แค่เห็น เป็นหนักหนา
เห็นอะไร ให้ตั้งจิต พิจารณา
ด้วยปัญญา อย่างแยบยล ไร้มลทิน
มอบเพื่อเป็นพุทธานุสสติ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๏ จิตระลึก พุทธคุณ อยู่เป็นนิตย์
ให้สถิต ในจิตไว้ ใช้อุปถัมภ์
กันกิเลส เหตุตัณหา พาระกำ
ที่ครอบงำ รุมเผาทรวง ดังดวงไฟ

๏ ย่อมคลายออก จากถูกครอบ งำดวงจิต
เคยเดินผิด กลับดำเนิน เดินถูกได้
จิตเข้าสู่ ทางสัมมา พาพ้นภัย
ดำเนินไป ในครรลอง ของศาสดา

๏ เมื่อปรารภ องค์คุณ ของตถาคต
จิตกำหนด ซึ้งอรรถ ละกังขา
ย่อมซาบซึ้ง ในธรรม ของศาสดา
ความปราโมทย์ ในธัมมา บังเกิดพลัน

๏ เมื่อจิตเกิด ปราโมทย์ โลดปีติ
สุขบานผลิ ในหทัย ให้สุขสันต์
เมื่อเกิดสุข กายระงับ สงบพลัน
จิตตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว ในบัดดล

๏ จิตตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว ในอาเพศ
ละกิเลส สู่สายกลาง ทางกุศล
ไม่หวั่นไหว ไม่ยินดี ที่มายล
ไม่ยินร้าย ในผล ที่ตามมา

๏ เป็นบัณฑิต ผู้สงบ พบสงัด
จิตขจัด มวลกิเลส และตัณหา
สิ้นโทสะ พยาบาท ขาดกามา
อุเบกขา อาบจิต พิชิตมาร

๏ และนี้คือ พุทธานุสติ
ที่แย้มผลิ พาปลิดทุกข์ สืบสุขศานต์
จิตตั้งมั่น น้อมไป ในนิพพาน
เชิญผู้อ่าน น้อมรำลึก พุทธคุณ ๚


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407435252662542&set=pb.100001882116732.-2207520000.1352611124&type=3&theater

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
 เปิดอ่านหน้านี้  5801 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย