-:- ทางที่ยังเวียนในสามโลก -:-

 หิ่งห้อยน้อย   3 ต.ค. 2555

 
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

๏ เส้นทางนี้ ที่เดินอยู่ มิสิ้นสุด
มิอาจหยุด เพราะด้านปลาย ย้อนกลับหา
ลงสู่ภพ ทั้งสามใหม่ ในวัฏฏา
ว่ายเวียนใน สังสารา ดังเวียนวน ๚
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ หลุดจากปลาย เส้นทางนี้ ที่ปรารถนา
มิต้องกลับ เวียนมา เลิกสับสน
ถิ่นนฤพาน มีอยู่แล้ว รอทุกคน
ที่หมั่นเพียร สร้างกุศล ในจินตนา ๚

เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ เร่งถอนพิษ เพศภัย ในดวงจิต
เข้าบูชิต สัทธรรม นำสาสนา
เข้าอบรม เพาะบ่มไว้ ในจินตนา
ตัดตัณหา ทิ้งวัฏฏา พานิพพาน ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ หมู่สาธุชน เหล่าชน คนบัณฑิต
เห็นโทษพิษ แห่งกาม ลามเผาผลาญ
ทำลายเชื้อ มิให้เหลือ เพื่อไหม้ราญ
สะกัดไฟ มิให้ผลาญ ในจินตนา ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


๏ สร้างอุปธิ เพื่อความสิ้น ถิ่นอุปธิ
มีดำริ หลุดพ้นไป ในสังสาร์
ละสังโยชน์ ยางเหนียว ที่เกี่ยวพา
หยุดวัฏฏา สิ้นกิจจา ที่ต้องทำ ๚เจริญในธรรม เจ้าค่ะ


สามโลก หรือไตรภพ หมายถึง โลกทั้ง ๓ คือ

๑. กามาวจรภพ หรือ กามภพ
ภพที่เป็นกามาวจร, ภพของสัตว์ผู้ยังเสวยกามคุณ
คืออารมณ์ทางอินทรีย์ทั้ง ๕ ได้แก่ อบาย ๔
มนุษยโลก และกามาวจรสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น

๒. รูปภพ
ภพที่เป็นรูปาวจร, ภพของสัตว์ผู้เข้าถึงรูปฌาน
ได้แก่ รูปพรหมทั้ง ๑๖

๓. อรูปภพ
ภพที่เป็นอรูปาวจร, ภพของสัตว์ผู้เข้าถึงอรูปฌาน
ได้แก่ อรูปพรหม ๔
เจริญในธรรม เจ้าค่ะ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง

ดูกรพราหมณ์
ฉันนั้นเหมือนกันแล

ในเมื่อนิพพานก็ดำรงอยู่
ทางไปนิพพานก็ดำรงอยู่
เราผู้ชักชวนก็ดำรงอยู่

แต่ก็สาวกของเรา
อันเราโอวาทสั่งสอนอยู่อย่างนี้
บางพวกเพียงส่วนน้อย
ยินดีนิพพานอันมีความสำเร็จล่วงส่วน
บางพวกก็ไม่ยินดี

ดูกรพราหมณ์
ในเรื่องนี้ เราจะทำอย่างไรได้
ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกหนทางให้ ฯ


http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/item.php?book=14&item=103&items=1&preline=0


เจริญในธรรม เจ้าค่ะ
"สิ่งใดเรารู้เท่าทัน
สิ่งนั้น ไม่สามารถที่จะดึงใจของเรา
ไปทรมาน ให้เกิดทุกข์ขึ้นได้"

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 เปิดอ่านหน้านี้  5569 

  แสดงความคิดเห็นจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย