วันว่าง

 ต้นน้ำ   3 ก.ย. 2553

ว่างว่างเราไปนิพพานกัน
เพียงวางขันธ์ห้าใบลงให้สิ้น
ทิ้งตัวตนขนมาจนชาชิน
แล้วบินไปนิพพานสำราญเอย
ต้นน้ำ

ต้นน้ำชวน วันว่าง อย่าว่างเว้น
ไปเดินเล่น แดนนิพพาน ผสานฝัน
ทิ้งตัวตน ที่ขนมา ถ้วนทั่วกัน
ทิ้งห้าขันธ์ ที่ยึดไว้ อย่างไมตรี

เพราะอุปาทาน ขันธ์ห้า พาก่อเกิด
ให้เพลินเพลิด ก่อภพใหม่ กันเต็มที่
มาละลาย สังโยชน์ กันเสียที
ตั้งฤดี สู่แดนดิน ถิ่นนิพพาน

ธ ตรัสไว้ นิพพาน นั้นมีอยู่
หนทางสู่ นิพพานนี้ มีผสาน
บรมครู ผู้ชี้ แดนนิพพาน
ผู้สืบสาน จิตทิ้งพาล สู่ปัณฑิตา

ทรงบอกทาง ให้เห็น อย่างแจ่มแจ้ง
ทรงแสดง ทางสลัด ขจัดตัณหา
ทรงชี้ทาง สู่สละวาง ธรรมนานา
เข้าสู่ทาง อริยมรรคา พาพ้นวัฏฏ์เจริญในธรรม เจ้าค่ะดูกรพราหมณ์ ฉันนั้นเหมือนกันแล
ในเมื่อนิพพานก็ดำรงอยู่
ทางไปนิพพานก็ดำรงอยู่
เราผู้ชักชวนก็ดำรงอยู่

แต่ก็สาวกของเราอันเราโอวาทสั่งสอนอยู่อย่างนี้
บางพวกเพียงส่วนน้อย ยินดีนิพพานอันมีความสำเร็จล่วงส่วน
บางพวกก็ไม่ยินดี
ดูกรพราหมณ์ ในเรื่องนี้ เราจะทำอย่างไรได้
ตถาคตเป็นแต่ผู้บอกหนทางให้ ฯ


 เปิดอ่านหน้านี้  5847 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย