โครงตะโพนไม้ ..... ที่ไม่มีเหลือ

 หิ่งห้อยน้อย  


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น
                     ผู้ซึ่งไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง
๐ ตะโพนแตก เสียงที่ตี ดีไม่ได้
พวกช่างไม้ หาลิ่ม ทิ่มตอกสาน
เสียงที่ดี ไพเราะ เพราะมานาน
ย่อมคลายไป ไม่ชื่นบาน เสียงเปลี่ยนไป

๐ การณ์ต่อมา โครงเก่า ก็มิเหลือ
ลิ่มที่เจือ เป็นทั้งลูก จักทำไฉน
เสียงโครงเก่า กับโครงลิ่ม ต่างกันไกล
แม้ฉันใด ธรรมทั้งหลาย ก็ฉันนั้นเจริญในธรรม เจ้าค่ะ5,993

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย