ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ กลอน

 กัณฑกะ  

พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้พินิจ
อย่าให้จิต คำนึงครวญ หวนโหยหา
สิ่งที่ล่วง ไปแล้วผ่าน กาลเวลา
อย่ากลับนำ ย้ำพา มาภิรมย์

ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ
www.youtube.com/witsanutripprasert

6,011


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย